Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky


1 Všeobecné ustanovenia

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi predávajúcim, ktorým je: KANCPAPIER, s.r.o. so sídlom: Dopravná 2 955 01
Topoľčany, IČO: 36564931, DIČ: 2021898923 IČ DPH: SK2021898923 a kupujúcim –
spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke
https://eshop.kancpapier.sk


Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú
uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky.


V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č.
250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode, všetky v platnom znení.


V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.


Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Obchodnými
podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci objednaním tovaru od
predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom a Obchodnými
podmienkami.


Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci
so spotrebiteľom. Predávajúci pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci – spotrebiteľ je
fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú
potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci – podnikateľ je
právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej
podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho
podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.


Všetky sumy uvedené v týchto Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku,
rovnako ako sumy uvedené na internetovom obchode https://eshop.kancpapier.sk sú
uvedené vrátane DPH.


1.1 Kontaktné údaje predávajúceho:


Obchodné meno: KANCPAPIER, s.r.o.
Sídlo: Dopravná 2 955 01 Topoľčany
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36564931
DIČ: 2021898923
IČ DPH: SK 2021898923
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 15302/N


Tel kontakt: +421 903 215 162
E-mail: kancpapier@kancpapier.sk


Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK60 7500 0000 0040 0791 4030 vedený v Československá obchodná banka, a.s.


1.2 Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk 
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.2 Kupujúci ako spotrebiteľ: Súkromná osoba pri zadávaní objednávky uvedie: Titul,
meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailový kontakt, adresu dodania. Kupujúci ako
spotrebiteľ: Podnikateľ – firma pri zadávaní objednávky uvedie: Titul, meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mailový kontakt, adresu dodania a informácie o organizácii v rozsahu:
Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo, mesto, PSČ, štát.


1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu
potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú
vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického
obchodu https://eshop.kancpapier.sk ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej
predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu
(ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté
najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.


2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného
formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”).


2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je akceptovanie
objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti
tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade
telefonickej objednávky postačuje ústne potvrdenie objednávky. Všetky ceny za tovar a
služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v konečnej sume. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie
ohľadom jeho objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii
tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, údaje o dodacej
lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar doručený, prípadne iné
doplňujúce údaje.


2.4 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu
oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky
uviesť meno, e-mail a kompletný popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia
objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením
objednávky.


2.5 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1.
2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade
(faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.


3 Práva a povinnosti predávajúceho


3.1 Predávajúci je povinný:


• Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v
dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na
prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.


• Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.


• Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru
a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).


3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.


3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ
sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude
zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo
jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet,
pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


4 Práva a povinnosti kupujúceho


4.1 Kupujúci je povinný:


• Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.


• Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.


• Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.


• Riadne si skontrolovať dodaný tovar.


4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


4.3 Kupujúci má právo bezplatnej registrácie na predmetnej internetovej stránke.
Registrácia umožní kupujúcemu rýchlejšie a pohodlnejšie objednanie tovaru.


5 Dodacie a platobné podmienky


5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na internetovej stránke predávajúceho:
https://eshop.kancpapier.sk


5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v
lehote maximálne do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto
dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. V prípade, že kupujúci neurčí všetky
parametre, alebo všetky podrobnosti, ktoré predávajúci potrebuje, alebo kupujúci nebude
môcť prevziať tovar v dohodnutom termíne, môže sa táto lehota predĺžiť do času, kým sa
tieto skutočnosti zmluvnými stranami nevyriešia/nedohodnú.


Štandardné dodacie doby, ktoré sú momentálne na jednotlivý tovar:
• 2-5 pracovných dní pri objednávke tovaru, ktorý je skladom
• 5-10 pracovných dní pri objednávke tovaru, ktorý nie je skladom


5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené pri objednávke. V
prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar
neprevezme v dohodnutom termíne vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady
za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie
objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar
prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.


5.4 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ±
3% z uvedenej hodnoty.


5.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávkovom formulári kupujúcim,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


5.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej
zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar
prevzala ním poverená osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu
neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým
vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v
kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2 týchto všeobecných
obchodných podmienok.


5.7 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade,
že kupujúci zistí, že je tovar poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť
predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je
kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o reklamácii resp.
reklamačný protokol a následne poškodenie nahlásiť predávajúcemu. Náklady spojené
s reklamáciou tovaru, ako zaslanie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci v plnej miere.


5.8 Reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí tovaru, je
nutné uplatniť okamžite po prevzatí tovaru, najneskôr však do 48 hodín od doručenia
tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo zapríčinené
kupujúcim. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia už nie je možné uznať.


5.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej
v bode 5.2 odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8 týchto všeobecných obchodných
podmienok.


5.10 Spôsoby platieb:


• V hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka)
• V hotovosti pri prevzatí tovaru na kamennej predajni predávajúceho
• Platba vopred na účet definovaný v týchto Obchodných podmienkach


5.11 Spôsoby doručenia tovaru:


• Zmluvný partner predávajúceho: Geis SK s.r.o.
• Zmluvný partner predávajúceho: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
• Osobné vyzdvihnutie na kamennej predajni predávajúceho


6 Kúpna cena a poplatky spojené s kúpou tovaru


6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve formou kupujúcim zvolenou platbou podľa bodu 5.9 týchto Obchodných
podmienok.


6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným
prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na
účet predávajúceho.


6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v
kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie
kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.4 Cena za dodanie tovaru kupujúcemu je stanovená nasledovne:
- V prípade zakúpenia tovaru s hmotnosťou do 20 kg je cena za dopravu 6,- €
- V prípade zakúpenia tovaru s hmotnosťou nad 21 kg je cena za dopravu 7,20 €
- V prípade zvolenia platby „na dobierku“ sa účtuje kupujúcemu poplatok - 1,80 €
- V prípade, že kupujúci zakúpi od predávajúceho tovar v hodnote, ktorá prevyšuje
sumu 300 €, povinnosť platiť náklady spojené s dopravou kupujúcemu zanikajú


6.5. Predávajúci si týmto vyhradzuje právo v určitých situáciách upraviť cenu za dodanie
tovaru, avšak cena za dopravu bude kupujúcemu vždy zobrazená pri vypĺňaní
objednávkového formulára a kupujúci má právo na cenu dopravy nepristúpiť
a objednávku neuskutočniť. Toto právo môže predávajúci využiť napr. pri objednávke
nadrozmerného tovaru.


7 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na
kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a)
Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar.


8 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)


8.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu
bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na
internetovej stránke predajcu https://eshop.kancpapier.sk. Kupujúci zakliknutím políčka
pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok
prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný
o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).


8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho
vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho - https://eshop.kancpapier.sk


8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ
nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


8.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u predávajúceho.


8.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí,
môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto
chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


8.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po
predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladom o zaplatení.


8.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu a vyplní formulár na
uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a
jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo
formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru začína
dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
• Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho
predávajúcemu.
• Vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou
predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.


8.9 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného
odkladu.


8.10 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napríklad vo forme e-mailu
alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust.
§ 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a
ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa
doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


8.11 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust.
§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších
prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci
alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O
ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho
formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným
listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak
kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 24 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia
znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou
osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením tovaru.


8.12 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za
ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


8.13 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.


8.14 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:


• Nepredložením dokladu o zaplatení.
• Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.
• Uplynutím záručnej doby tovaru.
• Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
• Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu. Ak toto
nebude zabezpečene, nebude možné reklamáciu akceptovať.
• Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
• Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
• Neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou


8.15 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené
používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani
reklamovať.


8.16 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv.
rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez
zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup
nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy
odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel
alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví
v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci
už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade
rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
• Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve
prostredníctvom opravy.
• Primeraným znížením kúpnej ceny.
• Náhradným dodaním tovaru.
• Odstúpením od zmluvy.


8.17 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
• Odovzdaním opraveného tovaru.
• Výmenou tovaru.
• Vrátením kúpnej ceny tovaru.
• Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
• Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.18 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o
vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.


8.19 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.


8.20 Záručná doba sa môže predĺžiť za individuálny poplatok dohodnutý medzi kupujúcim
a predávajúcim.


8.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený
vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba
znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


8.22 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s
rovnakými alebo lepšími technickými parametrami


8.23 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na
uplatnenie záruky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.


8.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim
spôsobom:
• Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
• Predávajúci chybný tovar vymení.


8.25 Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia
tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
• Výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
• V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví
reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.


8.26 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie
reklamácie.


8.27 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.


8.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.


8.29 Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže
kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu .viac ako
180 dní.


8.30 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.


8.31 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie
reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci
uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu


9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy


9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo ak ani
pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je
schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo
v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto
skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú čiastku za tovar
dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to
prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol
kupujúci povinný tento tovar prevziať.


9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do
14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a
odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“
obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť
predávajúcemu.


9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a
riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru.


9.4 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej
podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú
adresu predávajúceho.


9.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy
podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí
obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum
objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa, podpis
spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu
a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný
doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na adresu
predávajúceho.


9.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.


9.7 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred
tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


9.8 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný
uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa
rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu
vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o
odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký
kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo
formulári na odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


9.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar
od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu
až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho po predložení dokladu
preukazujúceho nákup tovaru u predávajúceho.


9.10 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v
dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na
náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu
resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty
tovaru.


9.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť
alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,
návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale.


9.12 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady
spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných
informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti
tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim
vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR do 150,- EUR.


9.13 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5.
týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné
a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.8.
týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu
nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


9.14 Informácia o - možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov (ARS a RSO). Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nasledovnej adrese:
kancpapier@kancpapier.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS
subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015
Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015
Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na nasledovnom linku:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu
medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo
súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv
uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu
neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Podrobnejšie
informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v
Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).


10 Záverečné ustanovenia


10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných
podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných
podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.


10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.


10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
odoslaním elektronickej, mailovej alebo telefonickej objednávky kupujúcim.


10.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné
podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


11. Ochrana osobných údajov


11.1 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky
potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania
objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli
Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Vaše poznámky" žiadosť o ich
vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu
https://eshop.kancpapier.sk. osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri
vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z.. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných
údajov"). Prevádzkovateľ internetového obchodu https://eshop.kancpapier.sk  v súlade
so Zákonom o ochrane osobných údajov poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne
externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu : krstné
meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania,
kontaktné telefónne číslo.
Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28
Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v
Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od
prevádzkovateľa:
     1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
     2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
     údajov v informačnom systéme,
     3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
     získal jej osobné údaje na spracúvanie,
     4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré
     sú predmetom spracúvania,
     5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
     neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať
     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
     predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať
     o ich vrátenie,
     6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
     došlo k porušeniu zákona,
     7. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
     uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
     základe súhlasu dotknutej osoby,
     8. namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na
     účely priameho marketingu.


Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na
zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame
do styku, dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.


Účelom spracúvania osobných údajov je: 


• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b). 


• Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred
odovzdaním vopred zaplateného tovaru.


• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru.


Kompletný GDPR nájdete TU
Vzor Reklamačného formulára nájdete na stiahnutie TU
Vzor Odstúpenie od zmluvy nájdete na stiahnutie TU


Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť od 15.03.2023
a nahrádzajú predošlé obchodné podmienky a reklamačný poriadok.